Üyelik ve Satın Alım Faaliyetleri Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

Üyelik ve Satın Alım Faaliyetleri Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

“Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad. No: 9B Bağcılar/İSTANBUL” adresinde mukim FUJIFILM DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (VKN: 3880020189) (“INSTAX” veya “Marka”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Marka’nın etkileşim içerisinde olduğu gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”), Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemeler (yönetmelik, tebliğ vd.) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz.

Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri temin ederek işlemekteyiz.

2. İşlenen Kişisel Veri Türleri Kategorileri ve Tipleri

Kimlik Bilgileri

Ad, soyad, doğum tarihi, zorunlu olmamakla birlikte paylaşılması halinde cinsiyet bilgisi

İletişim Bilgileri

Telefon numarası, e-posta adresi, fatura ve teslimat adresi

İşlem Güvenliği ve Risk Yönetimi

IP adresi, üye bilgileri, site giriş çıkış bilgileri, log kayıtları, ticari, teknik ve idari risklerin önlenebilmesi adına işlenen veriler

Finans

Kredi kartı ve ödeme bilgileri

Müşteri İşlem

Fatura bilgileri, sipariş ve talep bilgisi, geçmiş sipariş kayıtları

Yukarıda kırmızı ile işaretlenen veri tipleri yalnızca üye olma faaliyeti gerçekleştirildiği takdirde temin edilmekte olup INSTAX üzerinden alışveriş yapılabilmesi için üyelik zorunlu tutulmamaktadır.

 

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Temin Edildiği Faaliyet

Kişisel verilerinizi elektronik yöntemler aracılığıyla otomatik yollarla toplamaktayız.

Veri Kategorisi

Temin Edildiği Faaliyet

Kimlik, İletişim, İşlem Güvenliği ve Risk Yönetimi, Finans, Müşteri İşlem

Otomatik Yöntemle; Siteye üye olunması ve/veya satın alma işleminin gerçekleştirilmesi aracılığıyla.

 

4. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Veri

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebep

Kimlik

 • Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
 • İş ve iş sürekliliği faaliyetlerinin ifası,
 • Sipariş, talep ve şikayetlerin takibi,
 • Ürün/Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Lojistik ve stok yönetimi faaliyetlerinin yürütülebilmesi.

KVKK m. 5/2-c,f; Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

İletişim

İşlem Güvenliği ve Risk Yönetimi

 • İşyeri güvenliğinin ve veri sorumlusu operasyonlarının temin edilmesi
 • İş sürekliliğinin sağlanabilmesi

KVKK m. 5/2-a, f; Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Finans

 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temin edilebilmesi,
 • Ürün/hizmet satın alım süreçleri ile finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülebilmesi,
 • İade süreçlerinin yürütülebilmesi, güvenli alışveriş altyapısının sağlanabilmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi.

KVKK m. 5/2/c-ç; Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması.

Müşteri İşlem

 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temin edilebilmesi,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Firma ürün / hizmetlerine bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ürün/hizmet satın alım süreçleri ile finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülebilmesi.

KVKK m. 5/2/a-c-ç; Kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması.

Ayrıca ürün ve hizmet pazarlama ile stratejik pazarlama faaliyetleri kapsamında reklam, kampanya ve promosyon amaçlı bilgilendirici ticari elektronik ileti gönderimi faaliyetleri kapsamında işlenen kimlik ve iletişim veri kategorisindeki kişisel veriler Kanun’un 5/1 fıkrasında yer alan açık rızanızın bulunması hukuki sebebine dayanılarak açık rızanızın ayrıca temin edilmesine istinaden işlenecektir.

5. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları

Aktarılan Kişi/Kuruluşlar

Aktarım Amaçları

Hukuki Sebep

Marka iştirakleri ve/veya ortaklarına, veri işleyen sıfatıyla yetkilendirilmiş hizmet sağlayıcı iş ortaklarına, tedarikçiler

İş ve iş sürekliliği faaliyetlerinin yürütülebilmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, Site’nin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi.

KVKK 8/2-a atfıyla; Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin aktarılmasının gerekli olması ile ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri aktarımının zorunlu olması.

Kanunen bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mercileri

Yasal raporlama yapılması, düzenleme ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, şikâyet ve hukuki süreçlerin işletilmesi.

6. İlgili Kişi Hakları

Dilediğiniz zaman INSTAX’a başvurarak; Kanun’un 11. maddesinden doğan: a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme; haklarınızı talep edebilirsiniz.

Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, www.instax.com.tr adresinden veya tarafımızdan temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak veya aşağıda yazılı asgari unsurları taşıyan şartlarla birlikte iletebilirsiniz;

 • Islak imzalı şekilde “Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad. No: 9B Bağcılar/İSTANBUL” adresine noter kanalıyla, ispat kolaylığı sağlaması açısından takdirinize bağlı olarak iadeli taahhütlü, posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla,
 • Adınıza tahsis edilmiş kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanarak fujifilm@hs03.kep.tr adresine başvurunuzu e-posta yoluyla göndererek;
 • Tarafınızca Marka’ya bildirilen ve Marka sistemine kaydedilen e-posta adresini kullanarak kvkk_fftr@fujifilm.com.tr adresine e-posta göndererek.

INSTAX, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Marka tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, ad-soyadı, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular INSTAX tarafından reddedilecek ve/veya geçerli başvuru kanallarına yönlendirilecektir.

INSTAX’ın işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

Bize Katıl

instax dünyasındaki yeniliklerden ve kendi başına yap fikirlerinden (DIY) haberdar olmak için bize katıl!

Bize Katıl
ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye
;