İletişim Formu Kapsamında İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

İletişim Formu Kapsamında İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

FUJIFILM DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (VKN: 3880020189) (“INSTAX” veya “Marka”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun kalmak kaydıyla internet sitemizden doldurduğunuz İletişim Formu aracılığıyla otomatik yolla toplanan kimlik veri kategorisinde yer alan ad, soy ad ile iletişim veri kategorisinde yer alan e-posta adresi tipindeki kişisel verileriniz aşağıda sayılı amaçlar ve sebepler dahilinde işlenmektedir.

İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepler

Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep
Kimlik · Şikâyet, öneri veya her türlü taleplerinizin karşılanması,
· Tarafınızla iletişime geçilebilmesi,
· Marka ürün ve hizmetleri hakkında bilgi verilebilmesi,
· Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ile veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
· İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi.
Kanun’un 5/2/c-f bentleri uyarınca; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ile ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması.
İletişim

Aktarım Kanalları, Amaçları ve Aktarımın Hukuki Sebebi

Aktarım Kanalı Aktarım Amacı Hukuki Sebep
Veri işleyen sıfatıyla yetkilendirilmiş hizmet sağlayıcı iş ortakları ile tedarikçilere Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin ve müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin yanıtlandırılabilmesi Kanun’un m. 8/2/a atfıyla; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin aktarımının gerekli olması.
Gerektiği takdirde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ile veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini Kanun’un m. 8/2/a atfıyla; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

İlgili Kişi Hakları

Dilediğiniz zaman INSTAX’a başvurarak; Kanun’un 11. maddesinden doğan: a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme; haklarınızı talep edebilirsiniz.

Haklarınıza ve Kanun’un uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, www.instax.com.tr adresinden veya tarafımızdan temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak veya aşağıda yazılı asgari unsurları taşıyan şartlarla birlikte iletebilirsiniz:

  1. Islak imzalı şekilde “Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad. No: 9B Bağcılar/İSTANBUL” adresine noter kanalıyla, ispat kolaylığı sağlaması açısından takdirinize bağlı olarak iadeli taahhütlü, posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla,
  2. Adınıza tahsis edilmiş kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanarak fujifilm@hs03.kep.tr adresine başvurunuzu e-posta yoluyla göndererek;
  3. Tarafınızca Marka’ya bildirilen ve Marka sistemine kaydedilen e-posta adresini kullanarak kvkk_fftr@fujifilm.com.tr adresine e-posta göndererek.

INSTAX, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk lirası işlem ücreti alarak otuz (30) gün içinde yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Marka tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası (yabancılar için uyruk, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular INSTAX tarafından reddedilecek ve/veya geçerli başvuru kanallarına yönlendirilecektir.

INSTAX’ın işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

Bu metin, 06.06.2023 tarihinde güncellenmiştir.

Bize Katıl

instax dünyasındaki yeniliklerden ve kendi başına yap fikirlerinden (DIY) haberdar olmak için bize katıl!

Bize Katıl
ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye ig:instaxturkiye